Order- och avtalsvillkor

Allmänna leveransvillkor för Workseed-tjänsten

1 Vanligt

Dessa leveransvillkor (hädanefter "Leveransvillkor") gäller för Workseed-programvarutjänsten som utvecklats, underhålls och levereras av Tjänsteleverantören (nedan kallad "Tjänsten"). Kunden kan även erbjudas möjlighet att köpa ytterligare utbildningsmaterial eller innehåll (nedan kallat "Produkter") från Tjänsteleverantörens webbutik. Leveransvillkoren gäller även för Produkterna. Tjänsteleverantören ger Kunden tillgång till Tjänsten och Produkterna, som Kunden använder i enlighet med SaaS-principen (Software as a Service).

Tjänsteleverantörens vid var tid gällande leveransvillkor och tjänsteavtalet mellan Tjänsteleverantören och Kunden relaterat till Workseed-tjänsten (nedan kallat "Tjänsteavtalet") utgör tillsammans avtalet mellan Kunden och Tjänsten Leverantör relaterad till Workseed-tjänsten. Leveransvillkoren och Serviceavtalet ska tillämpas parallellt. Om villkoren i Leveransvillkoren och Tjänsteavtalet står i konflikt, ska villkoren i Tjänsteavtalet gälla först.

2. Avtalets ikraftträdande och varaktighet, Ändring av leveransvillkor

Tjänsteleverantören och Kunden ingår Tjänsteavtalet skriftligen eller elektroniskt. Avtalet anses ha tillkommit när avtalsparterna undertecknade Serviceavtalet (nedan kallat "Serviceavtalet").

Tjänsteavtalet kan även ingås och Leveransvillkoren accepteras på så sätt att Kundens ombud trycker på "Jag accepterar" eller liknande viljeyttrande vid köp av rätt att använda Tjänsten från Tjänsteleverantörens nätbutik eller annan nätplattform . I sådant fall träder Tjänsteavtalet och Leveransvillkoren i kraft för båda parter efter att Kunden har tryckt på "Acceptera" eller gjort en liknande viljeanmälan.

Tjänstens ikraftträdande och varaktighet bestäms i Tjänsteavtalet. Om inte annat avtalats i Tjänsteavtalet är varaktigheten av den första beställningsperioden för Tjänsten eller Produkten tolv (12) månader från datumet för avtalets ikraftträdande eller beställningen av Produkten. Följande abonnemangsperioder är tolv (12) månader långa. Abonnemanget förnyas automatiskt för nästa abonnemangsperiod, om Kunden inte säger upp Tjänsteavtalet eller Produkten minst nittio (90) dagar före utgången av abonnemangsperioden.

Tjänsteleverantören har rätt att ensidigt ändra Leveransvillkoren så att de ändrade Leveransvillkoren träder i kraft vid början av nästa orderperiod. Om Kunden inte accepterar ändringen av Leveransvillkoren, utöver ovan nämnda uppsägningsrätt, har Kunden rätt att säga upp Tjänsteavtalet inom två veckor efter att ha mottagit meddelande om ändrade Leveransvillkor för att avsluta nuvarande teckningsperiod.

3. Serviceleverans och prissättning

Tjänsteleverantören erbjuder Tjänsten och Produkterna till Kunden "i befintligt skick" med de funktioner som ingår i Tjänsten eller Produkterna när Tjänsteavtalet träder i kraft eller vid den tidpunkt då Produkten beställs.

Experttjänster producerade av tjänsteleverantören, såsom mjukvaruanpassning, utbildning och annan rådgivning, ingår inte i Tjänsten. De debiteras enligt en vid varje tidpunkt separat, gällande prislista.

Prissättningen av Tjänsten och Produkterna bestäms enligt de priser som överenskommits mellan Kunden och Tjänsteleverantören. Kunden förbinder sig att hyra Tjänsten för det antal användarkonton som anges i Tjänsteavtalet under avtalets löptid. Kunden har inte rätt att ensidigt minska antalet hyrda användarkonton så länge avtalet gäller.

4. Servicetillgänglighet, support och underhåll

Den månatliga tillgängligheten för Tjänsten och Produkterna hålls på 99,5 %-nivån, exklusive tillfälliga tjänsteavbrott som kan orsakas av underhåll, konstruktion, underhåll av Tjänsten eller Produkterna, undersökning eller förebyggande av ett fel eller funktionsfel. Tjänsteleverantören har ingen skyldighet att kompensera för avbrott. Tjänsteleverantören strävar efter att minimera skadan som orsakas av avbrottet och att meddela Kunden om det planerade avbrottet minst två (2) veckor före det planerade avbrottet av Tjänsten, om möjligt.

Tjänsteleverantören är skyldig att betala tillbaka den prestation som kunden inte får tjänsten för. Även i situationer där Tjänsteavtalet upphör, t ex på grund av uppsägning, har Tjänsteleverantören skyldighet att återbetala betalningarna för den period då Kunden inte erhåller tjänsten.

Tjänsteleverantören garanterar inte oavbruten tillgänglighet för Tjänsten eller Produkterna, särskilt under omständigheter där Kunden inte har en tillförlitlig och tillräckligt snabb internetuppkoppling. Tjänsteleverantören ansvarar inte om Tjänsten eller Produkterna är delvis eller helt otillgängliga, till exempel på grund av en överbelastningsattack på Tjänsten eller avbrott i allmänna kommunikationsförbindelser.

Kunden förstår och accepterar att Tjänsteleverantören kan komma att sluta erbjuda en viss funktionalitet av Tjänsten eller Produktens programvara eller dess del på grund av att programvaran eller dess del är baserad på ett bibliotek eller en komponent utvecklad av öppen källkod eller annan tredje part , vars utveckling/underhåll har upphört.

Tjänsteleverantören tillhandahåller kundsupport för Tjänsten och Produkterna via e-post och telefon med en svarstid på två (2) timmar på vardagar från måndag till fredag ​​mellan 08:00 och 16:00. Efter att ha kontaktat kunden, initierar Tjänsteleverantören omedelbart nödvändiga åtgärder för att klargöra saken.

Om Tjänsteleverantören upprepade gånger (3 gånger eller mer under en kalendermånad) struntar i svarstiden på två (2) timmar för kundsupport, har Kunden rätt till 10 % återbetalning av tjänsteavgiften för den månaden.

5. Rätt till uppsägning, uppsägning av kontraktet

Tjänsteleverantören har rätt att säga upp Tjänsteavtalet utan uppsägningstid genom skriftlig uppsägning, om

• Kunden fullgör trots meddelandet inte sin avtalsförpliktelse enligt Tjänsteavtalet eller Leveransvillkoren eller
• Kunden eller Kundens användare har använt Tjänsten eller Produkterna i strid med punkterna 6, 7 eller 11 i Tjänsteavtalet eller Leveransvillkoren eller på annat sätt felaktigt, till exempel genom att skada tillgängligheten eller användbarheten av Tjänsten eller Produkterna eller andra kunders användning av tjänsten eller produkterna, eller
• Kunden betalar inte den försenade betalningen relaterad till Tjänsten eller Produkterna inom trettio (30) dagar efter det att Tjänsteleverantören har påpekat den sena betalningen.

Kundens rätt att använda Tjänsten eller Produkterna upphör omedelbart efter uppsägning eller uppsägning av Tjänsteavtalet.

Vid uppsägning eller uppsägning av tjänsteavtalet kommer Tjänsteleverantören att radera Kundens material två (2) veckor efter avtalets upphörande. På begäran av Kunden levererar Tjänsteleverantören materialet (databasinnehåll) till Kunden i ett separat överenskommet format.

6. Rätt att använda tjänsten, Produkter

Under Tjänsteavtalets löptid erhåller Kunden en icke-exklusiv och ej överlåtbar rätt att använda Tjänsten för eget internt bruk.

Kunden har rätt att överföra användarkontot till tredje part, om den parten arbetar med kunden i ett avtalsförhållande. Återförsäljning och ytterligare uthyrning av användarkontot är förbjudet utan föregående skriftligt godkännande från Tjänsteleverantören.

Tjänstens användarkonto är personligt. Det är inte tillåtet att dela ett användarkonto mellan flera personer.

Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att kontrollera antalet Kundens användarkonton för att säkerställa korrektheten av faktureringen av Tjänsten och Produkterna.

Produkterna ges samma nyttjanderätt som Tjänsten som helhet och för samma period, förutsatt att de separata prestationerna relaterade till Produkterna görs i tid. Utöver detta kan ytterligare villkor tillämpas på produkterna.

7. Begränsningar i nyttjanderätten

Tjänsten och produkterna får endast användas under de villkor som anges nedan. Kunden åtar sig att se till att Kundens slutanvändare följer begränsningarna i nyttjanderätten och Kunden är ansvarig för deras överträdelse av begränsningarna. Tjänsteleverantören kan omedelbart säga upp rätten att använda tjänsten eller produkterna helt eller delvis om någon av följande begränsningar överträds:

a. Tjänstens kundkonton är personliga. Kundens slutanvändare får inte dela konton eller tillåta någon annan att använda sitt eget konto.
b. Kundens användare får inte missbruka Tjänsten, till exempel genom att göra en denial-of-service attack eller på annat sätt hindra Tjänstens integritet eller tillgänglighet.
c. Material relaterat till Tjänsten eller Produkterna får inte ges till enheter som inte är användare av Kunden, för vilka rätten att använda Produkterna eller Tjänsten i fråga har köpts.
d. Material som hör till eller relaterar till Tjänsten eller Produkterna, särskilt utbildningsmaterial som hör till Produkterna såsom bilder, tabeller eller textinnehåll, får inte kopieras, överföras eller distribueras utanför Tjänsten, konverteras till annat format eller på annat sätt användas på något sätt annat än internt via Tjänsten. Det är uttryckligen förbjudet att översätta eller göra andra varianter av materialet.
e. Material som hör till eller relaterar till Tjänsten eller Produkterna får inte användas efter att nyttjanderätten upphört, och eventuella kopior av materialet måste förstöras omedelbart efter det att nyttjanderätten upphört.

8. Dataskydd och säkerhetskopior

Tjänsteleverantören ansvarar för att tillräckliga skyddsåtgärder för att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder har genomförts så att behandlingen av personuppgifter relaterade till Tjänsten uppfyller kraven i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och säkerställer skyddet av rättigheterna för kundens användare.

De personuppgifter som lagras i tjänsten är personuppgifter för Kundens användare. När det gäller dessa personuppgifter anses Kunden vara personuppgiftsansvarig och Tjänsteleverantören som processor enligt definitionen i GDPR. Tjänsteleverantören behandlar Kundens användares personuppgifter endast i enlighet med de skriftliga behandlingsinstruktioner som är separata från Kundens fullmakt och som är giltiga vid varje given tidpunkt. Kunden ansvarar för att lämna information om behandlingen av personuppgifter relaterade till Tjänsten, underlaget för behandlingen, rättigheterna relaterade till användarnas personuppgifter och andra ärenden som krävs enligt GDPR till Kundens användare vars personuppgifter behandlas i Tjänsten .

Tjänsteleverantören erbjuder tjänsten från en molntjänst som tillhandahålls av en pålitlig tredje part på ett sådant sätt att Kundens material lagras inom EU-området, och Kunden accepterar användningen av denna molntjänstunderleverantör. Denna molntjänst är Microsoft Azure vid tidpunkten för undertecknandet av serviceavtalet.

Tjänsteleverantören ansvarar för den dagliga säkerhetskopieringen av Kundens material. Tjänsteleverantören står för kostnaderna om Kundens material måste återställas från säkerhetskopior på grund av fel i servermiljön.

9. Immateriella rättigheter

Äganderätten och alla immateriella rättigheter till Tjänsten och det material som levereras av Tjänsteleverantören till Kunden, såsom produktdokumentation, tillhör Tjänsteleverantören eller dess licensgivare, inklusive alla rättigheter till WORKSEED-varumärket. Kunden beviljas inte någon IPR-licens för WORKSEED-varumärket, tjänsten eller programvaran relaterad till tjänsten eller deras källkod.

Äganderätt och immateriella rättigheter till det innehåll som laddas upp av Kunden och/eller Kundens användare till Tjänsten tillhör Kunden respektive Kundens användare. I tjänsten är det möjligt att dela innehållet hos Kunden eller Kundens användare med en Creative Commons-licens. I detta fall ges andra användare tillgång till materialet enligt villkoren i den tillämpliga Creative Commons-licensen. Tjänsteleverantören ansvarar inte för lagligheten av materialet hos Kunden eller Kundens användare, och om Kundens användare till exempel märker material skyddat av tredje parts immateriella rättigheter för distribution med en Creative Commons-licens, är Kunden ansvarig för eventuell skada.

Kunden ges en begränsad rätt att använda det material som ingår i Produkterna för internt utbildningsbruk under Kundens beställningstid för Produkterna. Kunden beviljas inte äganderätt eller andra rättigheter till Produkterna eller relaterat material.

10. Tillhandahållande av tjänsten

Tjänsteleverantören har rätt att producera Tjänsten och Produkterna i enlighet med Tjänsteavtalet på det sätt den finner lämpligt. Tjänsteleverantören har ensidig rätt att göra ändringar som påverkar tekniken och användningen av Tjänsten eller Produkterna.

Tjänsteleverantören har rätt att ensidigt sluta producera en funktion av Tjänsten eller Produkten av en motiverad anledning. I detta fall är Tjänsteleverantören skyldig att meddela Kunden om ändringen minst sex (6) månader i förväg.

11. Kundens skyldigheter

Kunden ansvarar för allt material som deponeras i Tjänsten. Kunden samtycker till att materialet inte bryter mot upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter, lagstiftning relaterad till personuppgifter, god sed, lag eller officiella förordningar. Om innehåll som bryter mot detta avsnitt har laddats upp till Tjänsten har Tjänsteleverantören rätt att ta bort det stötande eller olagliga materialet eller tillfälligt stänga Kundens Tjänst.

Kunden använder Tjänsten och Produkterna på egen risk. Användare av Kundens Tjänst är skyldig att behålla Tjänstens användarnamn noggrant.

Kunden åtar sig att säkerställa att Kundens användare använder Tjänsten och Produkterna i enlighet med Tjänsteavtalet och Leveransvillkoren. Kunden ansvarar för obehörig användning, delning, kopiering eller reproduktion av Tjänsten eller en del av den av dess användare och är ansvarig för eventuell skada som orsakas Tjänsteleverantören.

12. Felkorrigering och ansvar för fel

Tjänsten eller Produkterna anses ha ett fel endast om användningen av Tjänsten eller Produkten har varit väsentligt svårare helt eller delvis och felet inte har märkts under provperioden och Kunden har meddelat Tjänsteleverantören att fel i Tjänsten eller Produkten utan dröjsmål och i alla fall senast två (2) veckor efter att felet upptäckts.

Fel som förhindrar användningen av tjänsten eller produkterna kommer att korrigeras så snart som möjligt. Efter att ha rättat felet ska kunden kontrollera att Tjänsten eller Produkten fungerar som förväntat.

Tjänsteleverantörens ansvar för fel är begränsat till att korrigera den felaktiga tjänsten eller produkten. Om det av Kunden anmälda felet eller felet inte omfattas av Tjänsteleverantörens felansvar, har Tjänsteleverantören rätt att debitera Kunden kostnaderna för att söka efter eller lokalisera felet eller felet som experttjänster enligt särskild prislista. .

13. Ansvarsbegränsning

Tjänsteleverantören ansvarar inte för indirekta eller indirekta skador. Tjänsteleverantören ansvarar inte för förstörelse, förlust eller ändring av Kundens data eller filer och de skador eller kostnader som uppstår.

Tjänsteleverantörens skadeståndsansvar för skador relaterade till Tjänsteavtalet under abonnemangsperioden är i alla situationer totalt högst tre (3) månaders serviceavgifter för Tjänsten.

Dessa ansvarsbegränsningar gäller inte skador som orsakats uppsåtligen eller av grov vårdslöshet.

Skadeståndsanspråk mot Tjänsteleverantören ska framställas utan dröjsmål, dock senast sex (6) månader från det att skadan inträffade eller från det att skadan blev känd för Kunden. Alla skadeståndsanspråk måste dock framställas senast sex (6) månader efter avtalets upphörande.

14. Överlåtelse av avtal

Parten får överlåta Tjänsteavtalet och ansvar och skyldigheter enligt det samt Leveransvillkoren till tredje part med skriftligt meddelande.

15. Betalningsvillkor för tjänsten

Om inte annat avtalats i Tjänsteavtalet är faktureringsperioden för Tjänsten eller Produkten sex (6) månader i förväg. Användarkonton som läggs till under faktureringsperioden faktureras i samband med nästa faktureringsperiod.

Experttjänster faktureras månadsvis eller enligt separat överenskomna villkor.

Betalningstiden är fjorton (14) dagar från fakturadatum.

Kunden ska lämna synpunkter på fakturan inom sju (7) dagar från den dag då fakturan kommit in till Kunden.

Vid dröjsmål med betalningen utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen.

16. Övriga villkor

Tjänsteleverantören har rätt att använda Kundens namn och logotyp som offentlig referens. Materialet som ska publiceras godkänns av Kunden i förväg.

17. Tillämplig lag och tvister

Finsk lag tillämpas på Tjänsteavtalet och Leveransvillkoren, exklusive dess lagvalsregler.

Tvister som härrör från eller relaterade till Tjänsteavtalet eller Leveransvillkoren ska avgöras slutgiltigt i skiljedom i enlighet med reglerna för Centralhandelskammarens Skiljenämnd. Tvisten kommer att lösas av en skiljeman. Parterna är överens om att hålla informationen och materialet relaterat till skiljeförfarandet konfidentiellt, inklusive förekomsten av ett sådant förfarande, skriftliga och muntliga bevis, uttalanden och annat material, och skiljedomen, exklusive eventuell verkställighet av skiljedomen i den utsträckning som är nödvändig.

Avtal om behandling av personuppgifter

1 Vanligt

1.1. Dessa villkor avseende behandling av personuppgifter gäller mellan Kunden och Tjänsteleverantören vid köp och användning av Tjänsten i de situationer då Tjänsteleverantören agerar som personuppgiftsbiträde. Villkoren kompletterar och ingår i Tjänsteavtalet mellan Kunden och Tjänsteleverantören samt de vid var tid gällande leveransvillkoren.

1.2. Om inte annat avtalats i dessa villkor avseende behandling av personuppgifter ska villkoren i Tjänsteavtalet och Leveransvillkoren gälla i övrigt. Om villkoren i Tjänsteavtalet eller Leveransavtalet och dessa villkor strider mot varandra ska dessa villkor avseende behandling av personuppgifter i första hand gälla.

1.3 Detta avtal träder i kraft efter det att Kunden och Tjänsteleverantören har undertecknat Tjänsteavtalet.

2. Definitioner

Utöver definitionerna i Serviceavtalet och Leveransvillkor gäller följande definitioner:

2.1. Personlig information är uppgifter om en privatperson eller dennes familj som är tillräckliga för att identifiera den personen.

2.2. Hanterare är ett organ som behandlar personuppgifter som avses i lagstiftningen om dataskydd, som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

2.3. Registrator är en enhet som avses i personuppgiftslagstiftningen, som ensam eller tillsammans med andra definierar ändamålen och medlen för personuppgiftsbehandlingen.

2.4. Inkorporerad är en person vars personuppgifter finns lagrade i personuppgiftsregistret.

2.5. Kundens personliga information är personuppgifter som kunden är ansvarig för som personuppgiftsansvarig.

3. Avtalsparternas roller i behandlingen av personuppgifter

3.1. Kunden agerar som personuppgiftsansvarig och Tjänsteleverantören som behandlare av personuppgifter, om inte annat bestäms av Tjänsteavtalet eller syftet med behandlingen av Kundens personuppgifter enligt 4 §.

3.2. Detta avtal anger avtalsparternas mer detaljerade uppgifter och ansvar för behandling av personuppgifter.

4. Syftet med att behandla personuppgifter och de personuppgifter som ska behandlas

4.1. Personuppgifterna för dem som är registrerade i tjänstens personuppgiftsregister behandlas och lagras i syfte att identifiera kunden och kundens användare och liknande ändamål som tjänsten kräver, för att tillhandahålla tjänsten, å ena sidan, enligt krav enligt tjänsteavtalet mellan kunden och tjänsteleverantören, och å andra sidan enligt avtalet mellan kunden och kundens användare (studenter, kundens personal, personer som arbetar på utbildningsplatser). Personuppgifter lagras i registret för följande grupper av registrerade användare för det ändamål och omfattning som beskrivs nedan, beroende på vilka delar eller funktioner i tjänsten kunden använder vid varje given tidpunkt:

4.1.1. Studenter som använder tjänsten.
Som personuppgifter kan namn, användarnamn, bild och kontaktuppgifter för studenter som studerar vid kundens läroanstalt, såsom e-postadresser, lagras i registret. Elevernas uppgifter lagras för att möjliggöra åtkomst till tjänsten och för att identifiera eleven så att tjänsten kan användas på avsett sätt. Denna information kan även erhållas från kunden, till exempel från kundens eget hanteringssystem för åtkomsträttigheter.

4.1.2. Kundens personal som använder tjänsten.
Som personuppgifter kan namn, användar-ID, bild och kontaktuppgifter, såsom e-postadresser, på personer som tillhör kundens personal som använder tjänsten för kundens räkning eller med deras samtycke lagras i registret. Personalinformation sparas för att möjliggöra åtkomst till tjänsten och för att identifiera användaren samt för att de uppgifter som utförs inom tjänsten relaterade till administrationen av elevernas lärprocess och elevutvärdering ska kunna riktas till rätt personer. Därutöver kan personuppgifterna för kundens kontaktpersoner behandlas för att möjliggöra beställningar i tjänsteleverantörens webbutik, samt i kommunikation relaterad till beställningar och köp. Denna information kan även erhållas från kunden, till exempel från kundens eget hanteringssystem för åtkomsträttigheter.

4.1.3. Tjänsten används av personer som arbetar på utbildningsplatser.
Som personuppgifter kan namn, användar-ID, bild och kontaktuppgifter såsom e-postadresser till personer som arbetar på studenternas praktikplatser, till exempel arbetsplatshandledare, lagras i registret. Personernas uppgifter sparas för att möjliggöra åtkomst till tjänsten och för att identifiera användaren samt för att de uppgifter som utförs inom tjänsten relaterade till administrationen av elevernas lärprocess och utvärderingen av eleverna ska kunna styras. till rätt personer.

4.2 Annan behandling av Kundens personuppgifter.
Tjänsteleverantören kan också behandla kundens personuppgifter för att söka efter eller åtgärda ett fel eller fel som kunden anmält, eller för att leverera den kundsupport som kunden kräver, relaterad till tjänsten, eller för att utveckla tjänsten. För dessa ändamål samlas även in information om tjänstanvändares IP-adresser. Syftet med behandlingen är att tillhandahålla tjänsten till kunden och kundens användare i enlighet med tjänsteavtalet, att säkerställa datasäkerhet och systemens funktionalitet samt att utveckla tjänsten. Tjänsteleverantören garanterar att i dessa situationer kommer kundens personuppgifter och material att hanteras konfidentiellt och endast i den utsträckning som är nödvändig för att uppnå ovan nämnda syften.

5. Allmänna skyldigheter för tjänsteleverantören

5.1. Tjänsteleverantören följer de regler och principer för god databehandlingspraxis och skydd av personuppgifter som krävs enligt gällande lagstiftning om dataskydd och personuppgiftsbehandling. Tjänsteleverantören ansvarar för att Tjänsten följer tillämplig lagstiftning om dataskydd och personuppgiftsbehandling samt kraven i Tjänsteavtalet och Leveransvillkor.

5.2. Tjänsteleverantören genomför nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att Kundens personuppgifter som behandlas av denne är korrekt skyddade i enlighet med Tjänsteleverantörens praxis och kraven i Tjänsteavtalet och Leveransvillkor. Tjänsteleverantören upprätthåller processer och dokumentation i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning och officiella instruktioner för att implementera dataskydd. Åtgärderna baseras på Tjänsteleverantörens riskbedömning och säkerställer konfidentialitet, integritet, tillgänglighet och feltolerans för personuppgifter.

5.3. Tjänsteleverantören behandlar personuppgifter endast på det sätt och i enlighet med Kundens specifika instruktioner och den omfattning som är nödvändig för leverans av Tjänsten. Tjänsteleverantören använder inte eller på annat sätt använder de personuppgifter som behandlas med stöd av Tjänsteavtalet annat än för ändamålet och omfattningen av att fullgöra avtalet, och Kundens personuppgifter lämnas inte ut till tredje part eller behandlas i Tjänsteleverantörens egen verksamhet förutom att tillhandahålla Tjänsten till Kunden och Kundens användare.

5.4. Tjänsteleverantören utser en dataskyddsansvarig kontaktperson för behandlingen av Kundens personuppgifter.

5.5. Tjänsteleverantören tillhandahåller Kunden all nödvändig information
i syfte att påvisa efterlevnaden av de skyldigheter som fastställts för den registeransvarige och registerföraren och för att utvärdera genomförandet av dataskyddet, och deltar, om så begärs, på ett överenskommet sätt, i utarbetandet och underhållet av beskrivningar och andra dokument för vilka Kund ansvarar, mot ersättning enligt vid var tid gällande prislista.

5.6. Registranter har rätt att kontrollera sina personuppgifter. Kunden ska utan onödigt dröjsmål underrätta Tjänsteleverantören om alla förfrågningar från de Registrerade personerna angående utövandet av de registrerade personernas rättigheter. Tjänsteleverantören bistår Kunden så att Kunden kan fullgöra sin skyldighet att svara på dessa förfrågningar. Förfrågningar kan kräva att Tjänsteleverantören till exempel hjälper den registrerade att informera och kommunicera, implementera den registrerades rätt till åtkomst, korrigera eller radera personuppgifter, begränsa behandlingen eller överföra den registrerades egna personuppgifter från ett system till ett annat. Om informationsförfrågan lämnas direkt till Tjänsteleverantören kommer Tjänsteleverantören inte att vidta åtgärder för att genomföra informationsbegäran förrän den har informerat Kunden om informationsförfrågan och Kunden har gett instruktioner om hur informationsbegäran ska behandlas.

5.7. Personuppgifterna om Kundens användare (studenter, Kundens personal, personer som arbetar på praktikplatser) som lagras i tjänsten kommer att lagras tills användarkontot raderas, om inte till exempel Kundens lagstadgade arkiveringsskyldighet kräver att uppgifterna lagras eller om inte kundens användare har begärt att uppgifterna ska överföras till ett annat system. I det här fallet svarar Tjänsteleverantören att Tjänsten erbjuder allmän funktionalitet relaterad till dataarkivering, såsom dataexport till ett vanligt använt filformat. Kunden ansvarar för att arkivera användarens data och relaterade datalagringslösningar.

6. Tjänsteleverantörens personal

6.1. Tjänsteleverantören iakttar konfidentialitet avseende den behandlade Kundens personuppgifter.

6.2. Tjänsteleverantören säkerställer att varje person som verkar under den, som har tillgång till den registrerade eller kundens personuppgifter, endast behandlar dem i enlighet med Tjänsteavtalet, leveransvillkoren och dessa villkor.

7. Underleverantörer som behandlar personuppgifter

7.1. Tjänsteleverantören får inte använda underleverantörer för att leverera Tjänsten utan skriftligt tillstånd från Kunden. Tjänsteleverantören informerar och godkänner de underleverantörer som den använder för Kunden och för en lista över underleverantörer som finns tillgänglig i Tjänsten.

7.2. Tjänsteleverantören ansvarar för arbetet hos den underleverantör han använder som sitt eget. Tjänsteleverantören ansvarar gentemot Kunden för att underleverantören uppfyller de skyldigheter som åläggs personuppgiftsbiträdet och ser till att ha ett skriftligt avtal med varje underleverantör som åtminstone omfattar villkoren för behandling av personuppgifter enligt detta Avtal.

8. Plats för tjänst

8.1. Om inte annat avtalats för tjänsteproduktionsområdet har Tjänsteleverantören rätt att behandla Kundens personuppgifter endast inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

8.2. Personuppgifterna för de registrerade eller Kunden kommer inte att överföras utanför EU/EES-området i enlighet med reglerna och utan en uttrycklig skyldighet relaterad till uppdraget och som följer av annan lagstiftning.

9. Datasäkerhetskrav och datasäkerhetsbrott

9.1. Tjänsteleverantören ansvarar för genomförandet av Tjänstens datasäkerhet på en tillräckligt hög nivå i förhållande till Tjänstens art och kvalitet och på ett aktuellt sätt i enlighet med Tjänsteavtalet.

9.2. Tjänsteleverantören kommer att meddela Kunden och dataskyddsmyndigheten skriftligen om ett säkerhetsbrott för personuppgifter som har blivit känt för dem utan onödigt dröjsmål, med den noggrannhet som krävs av gällande lagstiftning och relevanta officiella instruktioner. Dessutom informerar Tjänsteleverantören Kunden om andra väsentliga störningar eller problemsituationer i Tjänsten, som kan ha en inverkan på de Registrerade Användarnas status och rättigheter.

9.3. Tjänsteleverantören utreder och dokumenterar orsakerna till det upptäckta datasäkerhetsbrottet, informerar Kunden om de fastställda orsakerna till datasäkerhetsintrånget och genomför tekniska och organisatoriska åtgärder som rimligen kan anses förhindra ett liknande brott i framtiden.

10. Besiktningsrätt

10.1. På begäran förser Tjänsteleverantören den personuppgiftsansvarige med all information den behöver för att visa att Tjänsteleverantörens behandling av personuppgifter är i enlighet med behandlingen av dessa personuppgifter. Tjänsteleverantören tillåter inspektioner utförda av Kunden eller representanter auktoriserade av Kunden. Kunden måste meddela den avsedda besiktningen minst trettio (30) arbetsdagar i förväg.

10.2. Alla inspektioner ska utföras så effektivt som möjligt, både vad gäller tid och kostnader, och det får inte orsaka oskälig skada på Tjänsteleverantörens dagliga verksamhet eller Tjänsteleverantörens skyldighet att säkerställa sekretess i förhållande till sina andra kunder och tredje part. .

11. Ersättning

11.1. Tjänsteleverantören ersätter Kunden för skador som orsakats av Tjänsteleverantörens eller dess underleverantörs fel eller försummelse vid behandlingen av personuppgifter och som bryter mot Tjänsteavtalet, Leveransvillkoren eller detta Avtal. Ersättningsansvaret som anges ovan inkluderar sådana ersättningskrav mot Tjänsteleverantören från den registrerade eller tillsynsmyndigheten, vilka är direkt orsakade av Tjänsteleverantörens brott mot detta Avtal.

11.2. Avtalspartens skadeståndsansvar i förhållande till detta Avtal är begränsat enligt definitionen i Leveransvillkoren, förutom i situationer där ansvarsbegränsningar är uttryckligen förbjudna enligt tillämplig lagstiftning eller på annat sätt är juridiskt ogiltiga eller omöjliga att verkställa.